AVG verklaring
Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Compass Fysiotherapie het AVG-programma geheel of
gedeeltelijk heeft doorlopen. Compass Fysiotherapie verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Compass Fysiotherapie heeft doorlopen om te
voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet
van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking
van de situatie.
Compass Fysiotherapie begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens
moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Compass
Fysiotherapie kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en
geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Compass Fysiotherapie zijn te vinden op
de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 26-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.